દુખાવાનું કારણ સમજો:બેસવાની ખોટી રીતથી માથું, ગરદન અને પીઠનો દુખાવો થાય છે, તેનાથી કરોડરજ્જુ પર 6 ગણું વધુ દબાણ પડે છે.

Pravin Dabhani
0

દુખાવાનું કારણ સમજો:બેસવાની ખોટી રીતથી માથું, ગરદન અને પીઠનો દુખાવો થાય છે, તેનાથી કરોડરજ્જુ પર 6 ગણું વધુ દબાણ પડે છે.

Back and neck pain relief exercises. Post Op and fracture recovery. Stretching

With this application you will be able to engage in the treatment and prevention of diseases of the back and neck at home. Exercises will help get rid of back pain and strengthen muscles to support the spine.

The application contains a set of complete workouts:
- lower back workouts;
- thoracic spine workouts;
- neck workouts;
- post op and fracture recovery workouts;
- stretching workouts;
- morning exercise;

The application contains more than 100 exercises for the development and strengthening of the muscles of the back, abdomen, shoulder girdle, legs, buttocks and neck. Performing these complexes will ensure your back health and posture correction. 

Each exercise has a video instruction and a detailed description of the technique.

Timer and sound instructions allows to perform workout without looking into device.

Create and customise your own workout from existing exercises.

Follow your progress with detailed statistics.

Setup reminder for next trainings.

A warning! If there are intervertebral hernia or protrusions, be sure to consult your doctor before performing the exercises. 

Back pain exercises for permanent relief in 30 days. Reduce back pain at home

Are you suffering from back pain?


You might be feeling discomfort and suffering from immune pain, but there are some simple stretching yoga exercises that you can follow daily to get back pain relief in 30 days.

Try this free 30 days permanent relief exercises program, developed under the consultation of renowned sports physiotherapists. Includes a nutrition guide as well for faster results.

The application contains more than 100 exercises for developing and strengthening the muscles. And performing these daily exercises results in healthy, strong, and straight posture correction.

User-centric features for faster results

- 3D model instructions for a detailed description of the technique.
- Daily workout reminder for consistency.
- Easy to understand home-based yoga & workouts.
- Progress chart for tracking the progress.
- Customized plan feature to create a plan according to comfort.
- Nutrition guide for faster relief.


Try this FREE 30 days permanent back pain relief exercise program for a healthy back at home.
These 7 Lower Back Pain Relief Treatments are all you need to reduce back pain

Lower back pain can be caused by many different things, but if you're looking for general lower back pain relief, these 7 exercises are all what you need. 

દુખાવાનું કારણ સમજો:બેસવાની ખોટી રીતથી માથું, ગરદન અને પીઠનો દુખાવો થાય છે, તેનાથી કરોડરજ્જુ પર 6 ગણું વધુ દબાણ પડે છે.

અગત્યની લીંક 


Back pain arises as a result of physical injury, incorrect posture, and misalignments that are neglected, pulling muscles out of place. If you are one of the 65 million Americans reporting lower back pain and discomfort on a regular basis, it’s no wonder that we seek relief from this additional stress and strain.

Exercises to Treat Low Back Pain and Sciatica
Lower back pain treatment is solved in a number of ways, but not all of these options are accessible to everyone. For those experiencing mild to moderate pain on occasion, all that might be necessary is a simple pain management medication. Other options might be surgical relief or a chiropractic protocol for moderate to severe pain. If cost is an option and you find yourself in need of pain relief in between medical and chiropractic appointments, however, it might be beneficial to try some simple exercises at home to get the blood flowing and those vertebrae moving.

These lower back strengthening exercises are a great way to strengthen your low back and your core in general. They also help strengthen your glutes, hamstrings, and other pelvic muscles.

Doing these exercises regularly has proven to ease lower back pain and provide some relief from the stress that chronic pain can bring to your daily life. Practice these on a consistent basis, and you’ll be feeling better with each repetition.

Do each of these exercises for 1 minute, emphasis on technique not speed! Take time to hold the positions and really work those muscles. Have a rest in between the sets.
Tags

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !