FIT INDIA QUIZ BABAT MAHTVAPURN LETTER VANCHAVA LAYAK

Pravin Dabhani
0

  FIT INDIA QUIZ BABAT MAHTVAPURN LETTER VANCHAVA LAYAK

Important Link

IMPORTANT LINK: 


ફિટ ઇન્ડિયા સ્કૂલ ક્વિઝ રજીસ્ટ્રેશન તથા ઓલ ઇન વન માહિતી માટે ઉપયોગી માહિતી

2023

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

ફિટ ઇન્ડિયા સ્કૂલ ક્વિઝમાં ભાગ લેવા બાબત નો લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો


Fitness & Health Tracker

The Fit India Mobile App is one of its kind App wherein citizens can assess their fitness parameters through a series of simple tests and further get ways for the improvement of fitness on regular basis.Additionally, Fit India Mobile App is having features like setting daily activity and fitness goals, activity tracker, water intake, calorie intake and sleep tracker etc.

New Episodes of Motu Patlu, Pokemon, Audio Stories & Ebooks, Puzzles for Kids

A World of Fun and Learning


Voot Kids has a never-before combination of fun and learning, available in one safe & secure app. In addition to the world’s most popular video content, there are bestselling e-books, audio stories & games across 5 different skill domains for a complete entertaining & learning experience for your children.

One App, One Source of Holistic Development


A. WATCH 5000+ hours of Indian & International shows, with 200+ characters. 


Enjoy the most popular cartoons, from Motu Patlu, Peppa Pig, Pokemon, Rudra, Shiva, Mr. Bean, Smurfs, Garfield & friends, Thomas & Friends, Masha and the bear, and many more. On your next family weekend, cuddle with your child and choose from over 15000 videos.

B. READ 500+ best kids’ e-books from the world’s top authors to encourage kids’ love for reading & help to improve their vocabulary


The books have been specially curated from a vast variety of genres. The collection includes books about Chhota Bheem, Motu Patlu, Ben10, Dora The Explorer, Thumbelina, Masha & the Bear, Wheels on the Bus, Aladdin, Gulliver's Travels, The Ugly Duckling, Jack and The Beanstalk & Little Red Riding Hood, along with an illustrated collection of Oxford’s popular titles like Alice's Adventures in Wonderland, Cinderella, The Jungle Book, Sleeping Beauty & more.

The app has reading levels marked, which will help you track your kid’s progress. Voot Kids also recommends books to improve reading levels. All the books have been designed to help your kids read comfortably on a mobile screen. Features such as narration will allow kids to learn new words. They can also tap on any word to hear the pronunciation at any point during reading or double-tap to learn meaning of the word they don’t know.

C. LISTEN to over 150 hand-picked audio stories to fire up your kid’s imagination


Whether you're driving, putting your kids to sleep, or merely wish to entertain them, we have stories that are brought to life with music, sound effects & narration. Bedtime tales are narrated in a soothing voice with calming music to help your kids sleep. Their dreams will be filled with Indian folktales & timeless classics. You can choose from different categories like Princess Stories such as Cinderella, Princess and the Frog, Sleeping Beauty, Snow White & The Little Mermaid or Jataka Tales like The Clever Rabbit, The Foolish Jackal, The Lion in Bad Company & more!

D. LEARN through 5000+ exciting educational games, that add to your kid’s knowledge and entertain them while they learn 


We’ve designed unique games that will help your kids learn and test their knowledge while answering multiple choice questions and win rewards in the process. Right from creative expression, language skills, mathematics & logic, to healthy habits, values & basic etiquettes, Voot Kids will help your kids discover the world around them in a fun and easy manner.

Cool Features for Your Kids and You! 


1. PARENT ZONE: 

A first of its kind, the Parent Zone will help you supervise your kids' activities on the app. You can set a screen time-limit and update yourself on their learning progress.

2. AD-FREE SAFE ENVIRONMENT: 

Voot Kids is an ad-free, safe and secure environment.

3. KIDS PROFILES: 

Create up to 4 kids profiles, each with their own viewing preferences, recommendations and settings.

Official Mobile Application of Khelo India App (School Version)

Khelo India (school version) mobile app is exclusively developed for schools to assess the fitness level of their students. If individuals/parents want to assess the fitness level of their children, kindly download Khelo India App(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kheloindia.mobile.app).

The Khelo India (school version) app requires user name and password to login. The same can be obtained by registering the schools in Khelo India fitness assessment portal (link http://schoolfitness.kheloindia.gov.in).

In case of any assistance for school registration, login and password, fitness assessment or any other query kindly email to feedback.kheloindia@gmail.com

The Preliminary round of Fit India Quiz 2021 was initially scheduled to be held on 

29.10.2021 by National Testing Agency (NTA) in the online mode.

Pursuant to requests from the aspirants and to ensure larger participation, the last date for 

submission of application forms for the Fit India Quiz 2021, was extended to 15.10.2021 

vide Public Notice dated 29.09.2021 hosted on https://fitindia.nta.ac.in .

In view of the above-mentioned extension of last date, it has now been decided to 

reschedule the Preliminary round of the Fit India Quiz 2021.

It is hereby informed that the Preliminary round of the Fit India Quiz 2021 will be 

held in multiple sessions on 15-16 November 2021.

Candidates are advised to take note of the above and act accordingly.

The date, timing and other modalities of participating in the online test will be 

communicated to the candidates vide their Admit Card which will be hosted on the above 

mentioned website shortly.

અગત્યની લીંક વર્ષ 2022-23

ફિટ ઇન્ડિયા સ્કૂલ ક્વિઝમાં ભાગ લેવા બાબત નો લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

માર્ગદર્શિકા માટે અહીં ક્લિક કરો

ફિટ ઇન્ડિયા વિદ્યાર્થીઓનું રજિસ્ટ્રેશન કરવું

ફિટ ઇન્ડિયા શાળાનું રજિસ્ટ્રેશન

નેશનલ ગેમ્સ જાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત શાળાઓ માટે માર્ગદર્શક સૂચના નો પરિપત્ર -1

નેશનલ ગેમ્સ જાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત શાળાઓ માટે માર્ગદર્શક સૂચના નો પરિપત્ર -2


Download FIT INDIA મોબાઈલ એપ: Click Here

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Schools/Candidates are advised to be in touch with the NTA website for updates regarding 

the exam.

For any further clarifications, candidates can call NTA at 011 4075 9000 or write to NTA 

at fitindia@nta.ac.in

મહત્વપૂર્ણ લિંક

લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

FIT INDIA QUIZ BABAT MAHTVAPURN LETTER VANCHAVA LAYAK

SSA Gujarat paripatr and guidelines Gujarati date:- 02/07/2021 Click Here

ફિટ ઇન્ડિયા કવિઝ મા બાળકોનું રજીસ્ટ્રેશન ની સંખ્યા મોકલવા પરિપત્ર

Fit India Registration:- Click Here

Quiz Guidance:- Click Here

ક્વિઝ માં ભાગ લેવા બાબત તા. 31/08/2021 પરીપત્ર  અને ગુજરાતી માર્ગદર્શિકા અહિ ક્લિક કરવું

Fit India Quiz Registration fee latter SSA Date:- 14/09/2021 CLICK HERE

FIT INDIA FREEDOM RUN 2.0 CLICK HERE

FIT INDIA FREEDOM RUN 2.0 BABAT MAHTVAPURN LETTER

FIT INDIA FREEDOM RUN 2.0 BABAT MAHTVAPURN LETTER

Matter of registration in khelo india fitness assessment for school going children under fit india program


Fit India program was organized by the state government in primary, secondary, higher secondary schools, ashram schools, model schools, model day schools of Gujarat to give priority to sports. The event was held in the third week of November.

The month of December was re-celebrated from 16th December to 21st December under the Fit India program. Yoga was celebrated from 30 December to 14 January.

In this regard, all primary schools, secondary schools, higher secondary schools, ashram schools, model schools, KGBC schools in the district are asked to register for khelo india fitness assessment for school.

How Can Register in khelo india fitness assessment for school.


KHELO INDIA ONLINE TOT REGISTRATION PROCESS FOR DIRECTORATE OF PRIMARY EDUCATION SCHOOLS, GUJARAT

Step 1:Go to the Khelo India Portal:

https://schoolfitness.kheloindia.gov.in Click on "Register/Join TOT"
Circular about registration in khelo india fitness assessment for school going children under fit india program

Circular about registration in khelo india fitness assessment for school going children under fit india program
The principal and teacher can then be registered by processing as per the circular and instructions given below.

Download Circular

Download Guidelines

Registration of each school principal and one teacher is mandatory. Then the details of the school will have to be entered. If the principal is the nodal teacher in the school, he will also have to register as a teacher.

It's a first-of-its-kind of initiative by the Government for the youth of India and helps drive the stated agenda of the Government of India to drive active participation by schools, parents for a fitter and active India. This mobile App is designed to empower parents and teachers across the country, to assess the fitness level of their wards using the latest available technology. The App is currently available in Hindi and English, and will be available in regional languages in future.

The App allows parents and teachers to conduct tests which measure flexibility, endurance, core strength, hand-eye-coordination and stamina of a child. The test results can help to identify a sport that a child is most suited to play.

What is TP?  Must read !!!

TP means an area of ​​approximately 1 kilometer by 1 kilometer is called TP (Town Planning).

A total of 12 facilities are provided within a TP.

1 playground.

2 gardens.

3 parking facilities.

4 vegetable market.

5 Government schools.

6 Government Hospitals.

7 Library.

8 community halls.

9 Open Party Plots.

Peace jug for 10 elders.

11 swimming pools.

12 public toilet boxes.

     In addition to this, keeping in view the surrounding TP, there should be a fire station at some distance so that the fire brigade can be reached in just 5 minutes in case of any fire.

As per the rule, there should be 1 fire station in an area with a population of 100,000 lakhs.

   After reading all this, it is necessary to consider whether the TP of your area has all these facilities or not, because every citizen pays taxes and does not pay installments.

Every citizen should be aware .....

  IMPORTANT LINKS

સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સર્ટીફીકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું તેનો વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સર્ટીફીકેટ ડાઉનલોડ કરવા માટે રજિસ્ટ્રેશન કરવા અહીં ક્લિક કરો.

SCHOOL / ORGANIZER  REGISTRATION / LOGIN LINK:- CLICK HERE

INDIVIDUAL REGISTRATION LINK:- CLICK HERE

FIT INDIA FREEDOM RUN 2.0 SSA PARIPATR DOWNLOAD HERE

Pls ask person who is coming for VOTE from Municipal corporation

Every evening a man comes out as a corpse,

-Bodi then felt sad and agitated.

Our understanding is just a game of closed locks,

How many ages have passed but where is the key still found?

Getting soaked in a name you like means,

Lapsi roti in the palm of the hand burns blindly.

Will come ... came ... after Kaink Zurapa,

Waiting for the wet time to come.

If you listen, I will tell the story of love letters,

A hidden pain swells and creeps inside.

FIT INDIA FREEDOM RUN 2.0 BABAT MAHTVAPURN LETTER

Tags

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !