સ્વ-મૂલ્યાંકન 2.0 અંતર્ગત ફેલોને સહકાર આપવા બાબત.

Pravin Dabhani
0

💥 સ્વમૂલ્યાંકન 2.0 👨🏻‍💻

*ઉપચારાત્મક ક્વીઝ 30-08-2022*

સમગ્ર શિક્ષા, શિક્ષણ વિભાગ ગુજરાતના હોમ લર્નિંગ કાર્યક્રમ અંતર્ગત *તા.30-08-2022* નાં રોજ *ઉપચારાત્મક ક્વીઝ*માં ભાગ લેનાર વિદ્યાર્થીઓની જિલ્લાવાર માહિતી આ સાથે સામેલ છે. જે જિલ્લામાં હજુ વિદ્યાર્થીઓ જોડાવાના બાકી છે તે જિલ્લાએ તેમના તાબા હેઠળની તમામ શાળાઓનાં વધુમા

વધુ વિદ્યાર્થીઓ જોડાય તેવા પ્રયત્ન કરવા વિનંતી છે.


*તા.06-08-2022 ની લેવાયેલ સામાયિક મૂલ્યાંકન (PAT)ની અધ્યયન નિષ્પત્તિ આધારિત પ્રશ્ન મહાવરા માટે સમાવેલ  છે.* જેથી વિદ્યાર્થીઓનો મહાવરો વધુ સુદ્રઢ બને.


આપના જિલ્લામાં વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ ઉપચારાત્મક ક્વિઝમાં જોડાય તે સુનિશ્ચિત કરશો.


*હેલ્પલાઇન નંબર:- 07923973615*


*જોડાવા માટેની લીંક*

https://web.convegenius.ai/bots?botId=GJ

 પ્રતિ,

જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો.-ઓર્ડિનેટરશ્રી

અને જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી તમામ

જિલ્લા એમ.આઇ.એસ.કો.ઓર્ડિનેટરશ્રી તમામ

બી.આર.સી.કો.ઓ./સી.આર.સી.કો.ઓ. તમામ

 

વિષયઃ સ્વ-મૂલ્યાંકન 2.0 અંતર્ગત ફેલોને સહકાર આપવા બાબત.

 

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે આપશ્રીને જણાવવાનું કે સ્વ-મૂલ્યાંકન એપ એ પાઠ્યક્રમના અભ્યાસને સુદ્રઢ કરવા દર શનિવારે ધોરણ 1 થી 10ના વિષયવાઇઝ પ્રેક્ટિસ માટેના પ્રશ્નો આપવામાં આવે છે. આ એપને માત્ર કસોટીના રૂપે નહિ પણ વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસક્રમને સુદ્રઢ કરવાપુનરાવર્તન કરાવવાનો છે. પ્રશ્નનું માળખું GCERT દ્વારા તૈયાર કરેલ પાઠ આયોજન મુજબ તેમજ દરેક પાઠને અધ્યયન નિષ્પત્તિ (LOs) સાથે જોડવામાં આવેલ છે. એટલે જે પાઠ પૂર્ણ થયેલ હોય તે પાઠના પ્રશ્નોને અધ્યયન નિષ્પત્તિ સાથે જોડીને પ્રશ્નો પુછવામાં આવે છે. સ્વ-મૂલ્યાંકન એપ માત્ર મોબાઇલ પુરતું જ સિમીત નથી પરંતુ વેબબેઇઝ હોવાથી જ્ઞાનકુંજકમ્પ્યુટર લેબ/ICT લેબ ધરાવતી શાળાઓ પોતાના લેપટોપ/ડેસ્કટોપને LCD TV સાથે જોડીને વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસક્રમના પ્રશ્નોનો મહાવરો કરાવી શકે છે. હાલ શાળાઓમાં PAT ચાલી રહી છે. આ PAT માં લેવાયેલ અધ્યયન નિષ્પત્તિ (LO) નું ઉપચારાત્મક સ્વ-મૂલ્યાંકન એપમાં પણ તેના પ્રશ્નો દ્વારા કરવામાં આવે છે. એટલે વિદ્યાર્થીઓને PATના અભ્યાસક્રમમાં સરળતા થાય.

સ્વ-મૂલ્યાંકન એપને સમજવા તથા તેમની પ્રક્રિયા સરળ બનેએરર કે ટેકનીકલ ખામી હોય તો તુરંત દુર કરી શકાય તે માટે તાલુકાવાઇઝ ફેલો નિમવામાં આવેલ છે. આ ફેલોને જિલ્લા/તાલુકા તથા શાળામાંથી પુરતો સહકાર આપવા આપની કક્ષાએ સુનિશ્ચિત કરશો. જેથી સ્વ-મૂલ્યાંકનમાં આવતી મુશ્કેલીઓ સરળતાથી દૂર કરી શકાય.

 

સ્વ-મૂલ્યાંકન એપનો ઉપયોગ માત્ર કસોટી પુરતું મર્યાદિત નથી પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને ગમ્મત સાથે જ્ઞાન મળે તે હેતુથી સ્વ-મૂલ્યાંકન એપમાં નીચે મુજબની અલગ-અલગ પ્રવૃત્તિઓ પણ મુકવામાં આવેલ છે.

 

Ø  SWAMulyankan 2.0

(અભ્યાસક્રમ આધારિત અધ્યયન નિષ્પત્તિ મુજબ પ્રશ્નોત્તરી)

https://web.convegenius.ai/bots?botId=GJ

 

પ્રવૃત્તિઓની સમજ

તમામ પ્રવૃત્તિઓ Gujarati, English, Hindi માધ્યમમાં ઉપલબ્ધ છે.

 


(1) Astro Daily :

દૈનિક રાશિફળ જોવા માટે

https://cgweb.page.link/RmpkfkLuH62sihY29

 

(2) CG Dictionary:

અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દનો અર્થ જાણવા માટે

https://cgweb.page.link/AWiYyJp7t36tAcQ46

 

(3) CG Mind Maze :

જુદાં-જુદાં કોયડા દ્વારા પ્રવૃત્તિઓ. જોડાવા માટે લિંક પર ક્લિક કરો.

https://cgweb.page.link/3y2xAsTLVcwPoqBv5

 

(4) CG Movies and Cartoons Quiz:

ફિલ્મ અને કાર્ટૂન આધારિત પ્રશ્નોત્તરી.

https://cgweb.page.link/hm4YcdLufXuqX8GL8

 

(5) CG Maths Practice:

ગણિત વિષયને લગતી પ્રશ્નોત્તરી

https://cgweb.page.link/Zeop7uyfWgfLBYta8

 

(6) CG GK Challenge:

સામાન્ય જ્ઞાન આધારિત પ્રશ્નોત્તરી

https://cgweb.page.link/MjxwfQi2mGW7PKTG9

 

(7) CG India Challenge:

ભારત દેશની વિવિધ માહિતીની પ્રશ્નોત્તરી

https://cgweb.page.link/dKjMxZWsx3ZYaMEo7

 

(8) CG Storyland:

અલગ અલગ બાળવાર્તા જુઓ. જોડાવા માટે લિંક પર ક્લિક કરો.

https://cgweb.page.link/uzko8JGvKiUaCHEH7

 

(9) CG Video Library:

ધોરણવિષય અને માધ્યમ વાઇઝ વિડીયોની લાયબ્રેરી

https://cgweb.page.link/TRHqSqPdob13CPuM8

 

 

આમઅલગ-અલગ પ્રવૃત્તિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ જુદા-જુદા વિષયોનું જ્ઞાન મેળવી શકે છે અને વારંવાર પુનરાવર્તન કરવાથી વિદ્યાર્થી પોતાનો અભ્યાસ પણ દ્રઢ કરી શકે છે.

 
Vidya Samiksha Kendra
Sector-19, Gandhinagar.

Create you photo frames with Indian flag to show your love with India

Indian Flag Photo Frame lets you make Indian flag photo with your own photo and Change Your profile photo on august 15 to celebrate the independence day in memory of 15 August 1947 Pakistan day.

Indian Flag photo editor allows you to mix your country Indian national flag photo with your own photo. Happy Independence Day Indian, let’s celebrate this great day by framing your photos with our latest Independence Day Photo Frame.

Add the Indian national flag to your own profile picture to support Indian people. Fly the Indian national flag with pride. you create real patriotism photos with this application Indian Flag Photo Frame and share it on social media like Facebook, Whats App, Instagram and more. 

you can also share your framed Indian flag images directly from this application. It’s time to make your images awesome on 15 August 2020 and share with your friends and family. Wish you Advance Happy independence day and Enjoy 15 August 2020.

How it works ?

- Select photo from mobile gallery or use mobile camera to click in this Indian flag application
- Choose Indian flag image frames and effects of those given in the India flag photo editor
- Indian Flag Photo Frame app automatically Fit your photo in Indian flag frames which you can move , zoom in or zoom out
- You can save photo after editing with this app in your mobile and access it in Indian national flag Photo Frame app
- You can share the Indian flag images directly from this application
- You can use these photos as profile photos in the day of 15 august 2020


 " Wish you Happy independence day and Enjoy 15 August 2020 "
Grateful to use Indian Flag Photo Frame 2022 and Greatest look Photo Frame.

Indian Flag Photo Frame 2022 App very special make your image memorable with this app.
This is the greatest photo framing app made for all Indian people.

Indian Flag photo frame 2022 allows you to mix your country Indian national flag photo with your own photo. Happy Independence Day India 2022, Let’s celebrate this great day by framing your photos with our latest Indian Flag Photo Frame 2022.

Celebrate Independence Day of India by making super cool images with Indian flag photo frame ! It is the time to make your photos look different and special. And there isn’t a better way than to apply great Indian picture frames to them. If you want new and unique Indian flag frame, download "Indian Flag Photo Frame " app that is so colorful and cheerful. Everybody will like your new framed pictures. Enjoy in photo editing with Indian flag!

Indian Flag Photo Frame App very special make your image memorable with this app. Choose your favorite image and add it to favourite frame.Your new frames for pictures will look great and will remind you how much somebody loves you and cares about you even if he is not with you at the moment.

Independence Day, one of the three national holidays in India (the other two being the Republic Day on 26 January and Mahatma Gandhi's birthday on 2 October), is observed in all Indian states and union territories. On the eve of Independence Day, the President of India delivers the 'Address to the Nation'. On 15 August, the prime minister hoists the Indian flag on the ramparts of the historical site Red Fort in Delhi.

Republic Day honors the date on which the Constitution of India came into force on 26 January 1950 replacing the Government of India Act (1935) as the governing document of India.

Indian Flag Photo Frame 2022 & DP Maker is nice & best app that lets you customize your photo. Choose a photo from your gallery or take it with device camera , select a frame and generate your photo with best effects and share your friends on the days of Republic Day and Independence Day or other National Day or save it on your device on one simple touch.

This is the greatest photo framing app made for all Indian people.Indian Have you ever wanted to cover your photo with Indian flag? 
Now you can do it quick and easy. Download Indian Flag Photo Frame as soon as possible and beautify your photos. Great personalized frame for photos are waiting for you. Download latest Indian flag photo frame of different shapes and designs. 
This picture framing app is all you need if you want to make your pics look patriotic for the Independence Day. 
Indian Flag Photo Frame is so colorful and bright and your photos can be just like that if you apply these pic frames to them.

How To Use:-
- Select photo from mobile gallery or use mobile camera to click in this pak flag application.
- Choose indian flag image frame and effects of those given in the india flag photo editor .
- indian Flag Photo Frame app automatically Fit your photo in indian flag frames which you can move , zoom in or zoom out.
- You can save photo after editing with this app in your mobile and access it in indian national flag Photo Frame app.
- You can share the indian flag images directly from this application.
- You can use these photos as profile photos in the day of 15 august 2022.

Enjoy the best Indian Flag photo frame!
Thank you for using our Indian Flag Photo Frame application.
Keep clean INDIA.
One of the best Happy Republic day photo frame. 
Jay Hind. 

Thank You...

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !