પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટે નવું મહેકમ (શિક્ષક સેટ અપ ) કોઠો

Pravin Dabhani
0

પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટે નવું મહેકમ (શિક્ષક સેટ અપ ) કોઠો

 પ્રાથમિક શાળા ના શિક્ષક માટે તા.૧૧-૦૫-૨૦૨૩ ના ઠરાવમાં આપલે પ્રકરણ C ૧ (અ) અને(બ) ની સચૂનાઓને આધારે મહેકમ કોઠો. 

શિક્ષણ વિભાગે શિક્ષકોના બદલીના નવા જાહેર થયેલા નિયમોમાં મહેકમ અંગે કરેલી સ્પષ્ટતામાં જણાવ્યું છે કે, બાલવાટિકાના શિક્ષકોનું મહેકમ આગામી 5 વર્ષ સુધી ધોરણ. 1થી 5ની સાથે જ ગણવામાં આવશે. 

પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષકના મહેકમ બાબત પરિપત્ર, વિદ્યાર્થી શિક્ષક રેશિયો.

શિક્ષક મહેકમ.  બાલ વાટિકા તેમજ ધોરણ 1થી 8 સુધીનું મહેકમ ગણતરી માટે ચાર્ટ . 

શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓનું ધોરણ વાર મહેકમ.

Mahekam Ganatri Format std 1 to 5 and 6 to 8 | Primary school Mahekam Ganatri · 30 July  NI STHITIE SHIKSHAK SETUP (MAHEKAM) 

Download Primary Teacher Setup (Mahekam) Register PDF and Excel File, Patrak 1 to 10. Prathmik School na Shikshako mate Setup (Mahekam) Register ni PDF

In this circular primary teacher ratio is given. It is very helpful for all teachers. Shikshak-Vidhyarthi Mahekam Paripatra. 

In primary schools, the establishment (teacher Mahekam) of each school is decided according to the student-teacher ratio as on 30 July.

Recover your lost or deleted photos and videos with DiskDigger!

DiskDigger can undelete and recover lost photos, images, or videos from your internal memory or external memory card. Whether you accidentally deleted a photo, or even reformatted your memory card, DiskDigger's powerful data recovery features can find your lost pictures and videos, and let you restore them.

You can upload your recovered files directly to Google Drive, Dropbox, or send them via email. The app also allows you to save the files to a different local folder on your device.

Note: DiskDigger requires the "Access all files" permission on your device, to be able to search all locations on the device for lost and recoverable photos. When you are asked for this permission, please enable it so that DiskDigger can search your device most effectively.

* If your device is not rooted, the app will perform a "limited" scan for your deleted photos or videos by searching your cache and thumbnails.

* If your device is rooted, the app will search all of your device's memory for any trace of photos, as well as videos!

* After the scan is complete, tap the "Clean up" button to permanently delete any items that you no longer need (currently an experimental feature, available only in the Basic Scan).

* You can also use the "Wipe free space" option to erase the remaining free space on your device, so that any deleted files can no longer be recoverable.

For complete instructions, please see http://diskdigger.org/android

If you need to recover more types of files besides photos and videos, try DiskDigger Pro!

અગત્યની લીંક

શિક્ષક વિદ્યાર્થી મહેકમ કોઠો ડાઉન લોડ કરવા અહી ક્લિક કરો. 

શિક્ષણ વિભાગે શિક્ષકોના બદલીના નવા જાહેર થયેલા નિયમોમાં મહેકમ અંગે કરેલી સ્પષ્ટતામાં જણાવ્યું છે કે, બાલવાટિકાના શિક્ષકોનું મહેકમ આગામી 5 વર્ષ સુધી ધોરણ. 1થી 5ની સાથે જ ગણવામાં આવશે. 

પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષકના મહેકમ બાબત પરિપત્ર, વિદ્યાર્થી શિક્ષક રેશિયો.

શિક્ષક મહેકમ. બાલ વાટિકા તેમજ ધોરણ 1થી 8 સુધીનું મહેકમ ગણતરી માટે ચાર્ટ . 

શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓનું ધોરણ વાર મહેકમ.

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !