ધોરણ ૩ થી ૧૦ ના શિક્ષકો માટેના ઓનલાઇન કોર્સ અંગેની ટેલીકોન્ફરન્સમાં શિક્ષકોને જોડવા બાબત

Pravin Dabhani
0

ધોરણ ૩ થી ૧૦ ના શિક્ષકો માટેના ઓનલાઇન કોર્સ અંગેની ટેલીકોન્ફરન્સમાં શિક્ષકોને જોડવા બાબત

ધોરણ 3 થી 10 ના શિક્ષકો માટે ઓનલાઇન ફેસ ટુ ફેસ મોડમાં તાલીમ બાબત


ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે જણાવવાનું કે રાષ્ટીય શિક્ષણ નીતિમાં સૂચવ્યા મુજબ દરેક શિક્ષકે વ્યાવસાયિક તાલીમ લેવી આવશ્યક છે. જેના ભાગરૂપે ધોરણ ૩ થી ૧૦ ના શિક્ષક માટેની ઓનલાઇન તાલીમ બોટના માધ્યમથી સમગ્ર રાજયમાં શરૂ થનાર છે. જે અંગે રાજયના શિક્ષકોને જાણકારી મળે તે ઉદ્દેશથી જીસીઇઆટરી દ્વારા તા.૧૨/૦૭/૨૪ના શુક્રવારના રોજ બપોરે ૪-૦૦ થી ૫.૦૦ દરમિયાન ટેલીકોન્ફરન્સનું આયોજન કરેલ છે. આ ટેલીકોન્ફરન્સનું જીવંત પ્રસારણ બાયસેગ ચેનલ 5 પરથી જોઇ શકાશે.

✅ *જ્ઞાનસાધના મેરીટમાં આવનારા વિધાર્થી નું રજિસ્ટ્રેશન શરૂ*

👉 મેરીટમાં તમારુ બાળક આવ્યુ કે નહીં ચેક કરૉ 

https://www.latestnokri.xyz/2023/05/gyan-sadhana-scholarship-yojana.html

*નોંઘ* -આમાં વિદ્યાર્થીનો CTS નંબર નાખશો તો નામ બતાવે તો મેરિટમાં હશે.. નહિતર મેરીટ માં પસંદગી થઈ નથી એવો મેસેજ આવશે..

ટેલીકોન્ફરન્સના માધ્યમથી ઓનલાઇન કોર્સ વિશે માહિતગાર કરવામાં આવશે. જેમાં કોર્સ વિશે અને તેમાં કઇ રીતે જોડાઇ શકાય તે અંગેનું માર્ગદર્શન શિક્ષકોને આપવામાં આવશે. આ ઓનલાઇન તાલીમમાં બે મોડયુલ દ્વારા પ્રવતર્માન સમયની શૈક્ષણિક જરૂરિયાત અને સરકારશ્રીની વિવિધ શૈક્ષણિક યોજનાઓને ધ્યાને ૨૦ ઓનલાઇન કોર્સ જીસીઇઆરટી દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ છે. આ દરેક કોર્સનો સમયગાળો એક કલાક છે.

Swift chat માં આ લિંકનો ઉપયોગ કરી તાલીમમાં જોડાઈ શકાશે. તાલીમમાં જોડાવવા માટેની લિંક નીચે મુજબ છે. 

https://web.convegenius.ai/bots?botId=0241493104972768 

આ તાલીમ ધોરણ-3 થી 10ના તમામ શિક્ષકોએ ફરજિયાત લેવાની થશે. 

તમારો શિક્ષક કોડ ભૂલી ગયા છો તો નીચેની લીંકથી આપ તમારો ટીચર કોડ જાણી શકશો.

તમારો ટીચર કોડ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

વર્ષ દરમ્યાન 50 ક્લાક માંથી 20 કલાકની આ તાલીમ ગણાશે. 

ધોરણ 3 થી 10 ના શિક્ષકો માટે ઓનલાઇન ફેસ ટુ ફેસ મોડમાં તાલીમ બાબત પરિપત્ર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

આપના જિલ્લાના ધોરણ ૩ થી ૧૦ ના શિક્ષકો આ ટેલીકોન્ફરન્સમાં જોડાય તે માટે આપનીકક્ષાએથી જરૂરી આયોજન કરવા આથી જણાવવામાં આવે છે.

 Data Privacy Laws for Businesses: Everything You Need to Know (USA Compliance Guide)

Data Privacy Labyrinth: A Guide to US Data Privacy Laws for Businesses (Compliance in 2024)

In the digital age, consumer data is a valuable commodity. Businesses across the US collect and utilize vast amounts of customer information, raising critical questions about data privacy and responsible data management. Fortunately, a patchwork of federal and state laws exists to safeguard consumer privacy and hold businesses accountable. Navigating this complex legal landscape can be daunting.

This comprehensive guide empowers US businesses of all sizes to understand their data privacy obligations and achieve compliance with key regulations.

The Data Privacy Landscape: A Shifting Terrain

The US data privacy landscape is constantly evolving. Here's a breakdown of the key players:

 • Federal Laws: While there isn't a single, overarching federal data privacy law, several critical regulations set the groundwork for consumer privacy protections.

  • Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA): Safeguards the privacy of financial information collected by financial institutions.
  • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA): Protects the privacy of health information.
  • Children's Online Privacy Protection Act (COPPA): Regulates the online collection of personal information from children under 13.
 • State Laws: Several US states have enacted comprehensive data privacy laws, creating a complex web of regulations. These laws often define what constitutes "personal data," outline consumer rights regarding their data, and mandate specific data security practices.

  • California Consumer Privacy Act (CCPA): Grants California residents the right to access, delete, and opt-out of the sale of their personal data.
  • Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA): Similar to CCPA, grants Virginia residents control over their personal data.
  • Colorado Privacy Act (CPA): Another law modeled after CCPA, offering Virginia residents similar data control rights.

Understanding Key Data Privacy Concepts

To achieve compliance, it's crucial to understand core data privacy concepts:

 • Personal Data: Any information that identifies or can be used to identify a specific individual. This includes data like name, address, email address, phone number, and online identifiers like IP addresses.
 • Consumer Rights: Many data privacy laws grant consumers specific rights regarding their personal data. These rights may include the right to access, rectify, delete, or opt-out of the sale of their data.
 • Data Security: Businesses have a responsibility to implement appropriate security measures to protect the personal data they collect. This includes measures to prevent unauthorized access, data breaches, and data loss.

Compliance Strategies for US Businesses

Here's a roadmap to help your US business navigate data privacy compliance:

 • Identify Applicable Laws: The first step is understanding which data privacy laws apply to your business. This depends on factors like your location, the type of data you collect, and how you use it.
 • Develop a Data Privacy Policy: Create a clear and concise data privacy policy that outlines the types of personal data you collect, how you use it, and the rights of your customers regarding their data.
 • Implement Data Governance Practices: Establish internal processes for handling personal data. This includes procedures for data collection, storage, access control, and data deletion.
 • Invest in Data Security: Implement robust security measures to safeguard personal data. This includes encryption, access controls, and regular security audits.
 • Train Your Employees: Educate your employees about data privacy laws and best practices for handling personal data.

Beyond Compliance: Building Trust Through Data Privacy

While achieving data privacy compliance is essential, it's just the first step. Building trust with your customers can be achieved by going beyond the bare minimum:

 • Be Transparent: Clearly communicate your data collection practices and how you use customer data.
 • Empower Customers: Make it easy for customers to exercise their data privacy rights.
 • Prioritize Security: Demonstrate a commitment to data security through strong security practices.

Staying Ahead of the Curve: Resources for US Businesses

The data privacy landscape is constantly evolving. Here are some resources to help you stay informed:

Conclusion: Data Privacy - A Shared Responsibility

Data privacy is a shared responsibility. Businesses play a crucial role in safeguarding consumer data and respecting consumer

Tags

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !